EMF ootab tippspordi toetuse taotlusi

EMF-ile Kultuuriministeeriumist Spordiprogrammi toetusena eraldatud fondist jagab EMF vähemalt 5000 eurot sihtfinantseeringuna rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalevatele tippsportlastele.

Toetus on mõeldud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemiseks vajaliku(e) litsentsi(de), rahvusvahelise kindlustuse, osalemistasude jms kulude katmiseks.

Taotlusi toetuse saamiseks saab esitada EMF-i liikmesklubi kaudu. Taotluses tuleb näidata projekti eelarve, eesmärgid ja EMF-ist taotletav summa. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2016. Taotlusele võib lisada vastava alakomisjoni soovituse. Taotlusi vaatab läbi ja otsuse toetuse jagamise kohta langetab EMF-i nõukogu.

Toetust saavad taotleda EMF-i liikmesklubid, kes on esitanud õigeaegselt riikliku statistika klubi kohta Statistikaametile ja/või Spordiregistrile, ning kellel ei ole EMF-i ees võlgnevusi.

Toetuse väljamaksed toimuvad EMF-i ja sportlase vahel sõlmitud lepingu alusel. EMF-il on õigus väljamaksed peatada lepingu või EMF-i juhatuse otsuse tingimuste rikkumisel – lepingu perioodi lõpuni või rikkumise kõrvaldamiseni.

Lisatingimused: Tippvõistlustel osaleval sportlasel, kelle jaoks klubi toetust taotleb, peab olema EMF-i poolt väljastatud kehtiv võistlejalitsents, sportlane peab olema üle 18 aasta vanune.

Juhatuse otsus tippspordi toetuse jagamise põhimotete kohta