EMF-i noortespordi toetuste jagamise põhimõtted 2016

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioonile Kultuuriministeeriumist Noortespordi toetusena liikmesklubidele ja spordikoolidele eraldatud 3 675 euro suurusest fondist jagab EMF vähemalt kolm neljandikku ehk 2 757 eurot klubide kaudu sihtfinantseeringuna rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalenud/osalevatele noorsportlastele.

Ülejäänud kuni ühe neljandiku ehk 918 eurot jagab EMF klubide kaudu mootorrattaspordi taimelava kasvatavate tegevuste toetamiseks olgu selleks (algajate) noorte (treening)võistlused, infopäevad vms.

Taotlusi toetuse saamiseks saab esitada liikmesklubi kaudu. Taotluses tuleb näidata projekti eelarve, tulemused/eesmärgid ja EMF-ist taotletav summa. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. september 2016.

Toetust saavad EMF-i liikmesklubid, kes on esitanud õigeaegselt riikliku statistika ja majandusaasta aruande klubi kohta Spordiregistrile ja Äriregistrile.

Toetuse väljamaksed toimuvad EMF-i ja klubi vahel sõlmitud lepingu alusel. EMF-il on õigus väljamaksed peatada lepingu või EMF-i juhatuse otsuse tingimuste rikkumisel – lepingu perioodi lõpuni või rikkumise kõrvaldamiseni.

Lisatingimused: Tippvõistlustel osaleval sportlasel, kelle jaoks klubi toetust taotleb, peab olema EMF-i poolt väljastatud kehtiv võistlejalitsents, sportlane peab olema alla 18 aasta vanune. Mootorrattasporti propageerivad üritused peavad olema toimunud või toimuma 2016 hooajal. Toetust taotleval klubil ei tohi olla EMF-ile tasumata arveid.

Kinnitatud EMF-i juhatuse otsusega 18.02.2015
/Allkirjastatud digitaalselt/
Helen Urbanik, peasekretär