26. novembril toimub EMF-i üldkooosolek

EMF-i nõukogu liikme kandidaadid 2016: Ivar Kiil (vasakult), Lauri Roosiorg, Indrek Viks, Andre Sepp, Ain Kuusik, Rannus Ervin.

26. novembril toimub Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni üldkoosolek, kus lisaks aasta kokkuvõtete tegemisele valitakse järgmiseks kolmeks aastaks ka EMF-i nõukogu ja juhatus.

EMF-i üldkoosolek toimub 26. novembril 2016 kell 14:00 Tallinnas klubis Rock Cafe. Osavõtjate registreerimine kohapeal algab kell 13:00. Liikmete hääleõigus aastakonverentsil määratakse 24. november 2016. a seisuga.

Kui kvoorumi nõuet ei täideta, kutsutakse uus üldkoosolek kokku 26. novembril 2016 kell 14:30 Rock Cafes, Tartu mnt 80D, Tallinn ja koosoleku päevakord on sama, mis algselt välja kuulutatud.

Üldkoosoleku päevakord:
1. Ülevaade EMF-i 2016 tööst.
2. Ülevaade EMF-i nõukogu tööst.
3. EMF-i põhikirja muutmine p 4.1 üldkoosoleku kokkukutsumise ja pädevuse osas (vaata muudatusettepanekut allpool).
4. Nõukogu liikmete valimine (vaata esitatud kandidaate allpool).
5. Juhatuse liikme valimine (vaata esitatud kandidaati allpool).

üldkoosolekul osalejatel palume registreerida end hiljemalt 24. novembriks 2016 e-posti teel info@msport.ee või EMF-i veebis: https://msport.ee/events/emf-uldkoosolek-2016/.

Ettepanek muuta EMF-i põhikirja punkt 4.1.3 sõnastust
Põhjus: Praegu on ühingu põhimääruses üldkoosoleku kvoorumi nõue – üle poolte liikmesklubidest peab olema esindatud. MTÜ seadus preagu enam ei nõua kvoorumit koosoleku läbiviimiseks, sätestades vaid miinimumi 2 liiget.

Kehtiv tekst:
4.1.3. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki Föderatsiooni põhikirjast tulenevaid nõudeid ja selles on esindatud üle poole Föderatsiooni liikmetest. Kui Üldkoosolek ei ole ülalsätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus vähemalt ühe kuu jooksul kokku uue Üldkoosoleku sama päevakorraga. Uue Üldkoosoleku toimumsest tuleb ette teatada 7 päeva. Uus Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata Üldkoosolekul esindatud liikmete arvust, eeldusel, et Üldkoosolekul on esindatud vähemalt 2 liiget. Kui Üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole Üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, v.a. juhul, kui Üldkoosolekul on esindatud kõik Föderatsiooni liikmed.

Uus tekst:
4.1.3. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki Föderatsiooni põhikirjast tulenevaid nõudeid. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata Üldkoosolekul esindatud liikmete arvust, eeldusel, et Üldkoosolekul on esindatud vähemalt 2 liiget. Kui Üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole Üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, v.a. juhul, kui Üldkoosolekul on esindatud kõik Föderatsiooni liikmed.
Andre Sepp, EMF-i nõukogu esimees

Esitatud kandidaadid EMF-i nõukogu liikme kohale:
Ain Kuusik
Andre Sepp
Indrek Viks
Ivar Kiil
Lauri Roosiorg
Rannus Ervin

Esitatud kandidaat EMF-i juhatuse liikme kohale:
Helen Urbanik