HU_13072019_RGB_motoringraja_EMV_III_etapp_517_SuperbikeStart_v