EMF pöördumine motokogukonna poole

Tänastes asjade valguses ja meedias üles toodud seisukohtadest lähtuvalt peame vajalikuks arutleda ja selgitada EMF seisukohti enda otsuste ja tegevuste taga.

Muuhulgas toodi avalikult välja väide, et EMF-il puudub õigus seada tingimusi, millele peavad mh. tema liikmed/kohtunikud/sportlased (edaspidi koos „liikmed“) vastama.

Nagu igal juriidilisel isikul, on ka EMF-il täna igasugune õigus sätestada tingimused organisatsiooni liikmeks asumisele ja liikmeks olemisele. Kui mõni liige ei täida organisatsiooni poolt välja töötatud tingimusi või astub neile organisatsiooni hinnangul enda käitumise või tegevusega vastu, on organisatsioonil endal täielik diskretsiooniõigus nimetatud liikmed enda põhjendatud otsusega liikmeskonnast välja arvata. Organisatsioon ei saa toimida, kui tema liikmeteks olevad juriidilised ja füüsilised isikud läbi enda tegevuse võivad takistada või raskendada organisatsiooni eesmärkide täitmist.

Igal ettevõttel on õigus valida enda töötajaid, koostööpartnereid ja liikmeid vastavalt enda poolt seatud normidele ja tingimustele. Need tingimused kujunevad välja eelkõige vaatenurgast, et EMF-i huvid ei oleks konfliktis tema liikmete huvidega. Kui EMF liige näiteks toetab läbi enda tegevuse mitteametlikke ehk EMF-i väliseid ja EMF-iga kooskõlastamata spordiüritusi (nt. EMF-i poolt välja töötatud Spordikoodeksi tingimused), siis sellises olukorras saab EMF, kui organisatsioon, antud tegevust vaadelda kui huvide konflikti organisatsiooni ja vastava isiku vahel ning organisatsioonil on täielik õigus antud liige enda liikmeskonnast välja arvata või muul viisil enda poolt pakutavaid teenuseid piirata.

Sanktsioneerimisõigust kui eraldiseisvat õigust ei ole MTÜ-de jaoks täna sätestatud ja seda väga lihtsal põhjusel. Nimelt on tegemist eraõiguse valdkonnaga ning erinevalt avalik-õiguslikust sektorist kehtib eraõiguses juriidilisel tasandil printsiip „kõik, mis ei ole keelatud, on lubatud“. Eelnevast tulenevalt, kui MTÜ-l ei ole seadusest tulenevalt keelatud enda liikmeid põhikirjas välja toodud eesmärkidele vastutöötamise korral (huvide konflikt) välja arvata, siis on MTÜ-l, kui organisatsioonil vastav õigus olemas (mh. sätestab seda antud küsimuse valguses ka mittetulundusühingute seadus). EMF on seadnud teatud keeldudega piirangud enda liikmetele, kuid ei ole seadnud ühtegi piirangut mitte-liikmetele, mis annaks võimaluse öelda, et EMF läheb vastuollu vaba äri ja tegutsemise õiguslike printsiipidega. Rõhutame, et tingimused on loodud vaid liikmetele ning nende eesmärk on üks – Eesti motospordi areng.

Leiame, et täna ei tohiks jääda kellelegi arusaamatuks EMF-i eesmärgid enda otsuste tegemisel. Võttes arvesse, et EMF, kui mitte kasumit taotlev organisatsioon panustab iga-aastaselt enda teenitud ning läbi sponsorite toetuste ja koostööpartnerite saadud vahendid motospordi arengusse ning pea terve organisatsioon (nõukogu, president, alakomisjonid) teevad enda tööd selle eest tasu saamata, siis ei tohiks tema liikmetel kunagi tekkida küsimust EMF eesmärkides. Eeltoodud EMF organid teevad enda tööd kõik misjoonitundest, teades, et võivad läbi enda ajalise panuse anda see-eest ääretult suure panuse Eesti motospordi arengusse.

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon austab kõiki motosportlasi ja enda liikmeid, kelle tänane panus laob tugevamat vundamenti nii meie praegustele sõitjatele, kui ka tulevikutalentidele. EMF-is käib igapäevane töö, et aidata meie talentidel jõuda enda tegevustega kaugemale, kui vaid regionaalsed võistlused. Selle jaoks on meil vaja kokkuhoidmist, EMF eesmärkide mõistmist ja kõikide panust nende eesmärkide saavutamiseks.

Ühtlasi palume enda liikmetel suhtuda kriitiliselt EMF-i välistes allikates välja toodud laimu, faktidesse ja seisukohtadesse. EMF endast lugupidava organisatsioonina ei asu meedia tasandil vaidlusesse kolmandate osapooltega, kelle suhtes on varasemalt põhjendatud otsused organisatsioonisiseselt vastu võetud. See-eest on EMF alati avatud vastama enda liikmete küsimustele ja päringutele, seoses organisatsiooni toimimist ja arengut puudutavates küsimustes.

Lugupidamisega
Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon