HelenUrbanik_18072020_Motoringraja_EMV_I_etapp_auto24ring_01-1_v