HelenUrbanik_19072020_Motoringraja_EMV_I_etapp_auto24ring_664_v