Kommentaar Tanel Rauki sotsiaalmeedia postitusele

Tere motospordi rahvas!

Seoses Tanel Rauki avaliku sotsiaalmeedia postitusega peab EMF vajalikuks tõe ja selguse huvides tema poolt esitatud väiteid (kursiivis) kommenteerida (boldina).

Tanel Rauk: Mul oli 2021 aastal au esindada Eestit kestvuskrossi euroopa karikavõistlustel teise koha vääriliselt, kuid mul on äärmiselt häbi, et esindasin seal võistlusel Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni (EMF).

Miks nii ? 

EMF Nõukogu otsustas 20.10.2021 koosolekul rahaliselt premeerida tiitlivõistlustel auhinnalisi kohti saavutanud  sportlaseid. Seal samas protokollis olid ka toetuse saajad ilusasti esile toodud. Kahjuks mind seal hulgas ei olnud kuigi antud protokollis esitletud tabelis oli ära märgitud, et Euroopa karikavõistluste teise koha eest on võimalik premeerida sportlast 500€’ga! 

EMF: EMF nõukogu 20.10.2021protokollis esitatud tabelis on välja toodud toetuste maksimummäärad. Vastavale on eelmainitud protokollis ka selgelt viidatud. Tabel on tehtud põhjusel, et tulevikus sportlased teavad, et on rahaliste vahendite olemasolu korral võimalus saada toetatud tublide tulemuste korral (juhul, kui ei eksisteeri muid vastuolusid EMF-iga). Sellist süsteemi ei ole varem avalikult olemas olnud ja on loodud just parema läbipaistvuse jaoks.

Tanel Rauk: Ebavõrdne kohtlemine
Siseteabe korruptiivne kasutamine
Huvide konflikt 

Suheldes EMF juhatuse esimehe, Rauno Kaisiga, selgus tema jutust, et rahalise preemia saanud sportlased pidid ise või läbi klubi eelmainitud toetust taotlema!
Kuidas oli võimalik näiteks ühel premeeritud sportlastest (Priit B.) saata EMF Nõukogule rahalise preemia taotlus kui see info, et tiitlivõistlustel auhinnalisi kohti saavutanud sportlastel üldse säärane rahaline preemia saada on, tuli avalikuks alles nõukogu otsuse alusel ning juba toetuse saajate nimekirjaga. Kui ta ei ole üks parimaid selgeltnägijaid, siis võib eeldada, et EMF Nõukogust keegi tegi temale soodsaid otsuseid! Juhuslikult tema isa, Veiko Biene, toimetab EMF nõukogu esimehena.

EMF: Tanel Rauk suhtles juhatuse esimehe Rauno Kaisiga ja sai selge vastuse, et palun tehke läbi klubi päring/taotlus, mis põhjusel on tema nimi toetuse saajate hulgast väljas. Sarnaselt peab ka EMF käituma, kui mõni motosportlane on riiklikust preemiast ilma jäänud. Täna ei ole EMF-ist mitte keegi andnud juhiseid, et toetusele kvalifitseerumiseks tuleb selleks eelnevalt teha vastav taotlus ja selleks puudub ka reaalne vajadus, kuna sportlaste tulemused on kõik alaliidule ja avalikkusele teada. Eeltoodu ei oleks ka mõeldav olukorras, kus toetuste saamise võimalikkus, nende määrad ja toetuste saajad on välja toodud ühes ja samas dokumendis. Eeltooduga esitab Tanel Rauk teadlikult ning tahtlikult valeväiteid ja laimu EMF-i suunas. EMF kinnitab, et mitte ükski 20.10.2021 protokollis välja toodud sportlastest, ega klubidest ei esitanud, ega oleks ka saanud esitada taotlust toetuse saamiseks.
Sportlased, kes olid jäänud toetuse saajate hulgast välja tegid läbi oma klubi (Kagu MK ja Sõmerpalu MK) pöördumise alaliitu ja said väga hästi aru juhatuse esimehe selgitusest, kuidas käituda.
Tulenevalt Tanel Rauki postituses esitatud valeväidetest ja laimust peame vajalikuks selgitada, et tuginedes EMF põhikirjala on nõukogu otsustusvõimeline, kui otsuse tegemisel osaleb vähemalt 3 nõukogu liiget. Nõukogu koosolekul, kus otsustati toetuste määramine, osales 4 nõukogu liiget 5st ning kõik otsused võeti vastu ühehäälselt. Seetõttu ei olnud vajalik, ega oleks olnud ka määrav Veiko Biene hääl Priit Bienele toetuse määramise juures. Kuivõrd toetuste määramise otsustamisel nõukogu liikmetel vastuarvamusi ei olnud, siis ei ole neid ka 20.10.2021 protokollis kuvatud.

Tanel Rauk: Eelnimetatud olukorra vältimiseks on kehtestatud “Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonides”! 

Spordiorganisatsiooni juhtorganitesse kuuluvad isikud on oma otsuste langetamisel sõltumatud.
Otsustamisel ei osale isik, kellel on otsusega seoses isiklikud huvid.
Igasuguste huvide konfliktide välistamiseks on spordiorganisatsioonidel kehtestatud selged reeglid.

EMF Nõukogu 20.10.2021 avaldatud protokollis punkt nr 4. 

Alternatiivsarjad
EMF on seisukohal, et EMF-i kalendris registreerimata võistlusel osalenud EMF-i võistluslitsentsi omava sõitja litsentsi on õigus EMF-il peatada. Samuti ei jagata sellisele sõitjale toetusi ega saa sellised sportlased kuuluda Team Estonia koosseisu.

EMF Nõukogu (hetkel veel “mitteametlikus suhtluses”) heidab ette mulle osalemist alternatiivsarjades, seeläbi ei maksta minule rahalist preemiat.

Priit Biene osales 26.05.2019 Põrguliste metsasõit nime kandval alternatiivsarja võistlusel, kuid temale määrati rahaline preemia 3000€ ning samuti on ta Team Estonia ridades, kuigi eelmainitud nõukogu otsuse punkt 4 otseselt välistab mõlemad, nii rahalise preemia võimaluse kui ka Team Estoniasse kuulumise! – Ebavõrdne Kohtlemine! 

EMF: Esmalt selgitame, et toetused makstakse välja aastapõhiselt, võttes arvesse vaid sõitja konkreetse võistlusaasta tulemusi ja tegusid.
Täna seab peamise keelu EMF-is registreerimata võistlustel osalemiseks Spordikoodeks. 2019 aastal ei olnud EMF-is veel sellisel kujul Team Estoniat ega ka Spordikoodeksit (hakkas kehtima alates 27.mai 2020). Ühtlasi selgitame ka, et Team Estonia puhul on alates 2021 aasta algusest on kõigi liikmetega sõlmitud vastavad lepingud, mis seavad neile piirangud peale lepingu sõlmimist EMF-is registreerimata võistlustel osalemiseks. Seega on Tanel Rauki väide ebavõrdsest kohtlemisest väär. Samuti selgitas eravestluses nõukogu liige talle kuidas antud toetused on määratud ja mis alustele kuuluvad sportlased Team Estoniasse.

Tanel Rauk: Kui vaadata 02.10.2021 toimunud Eesti Hobikrossi sarja viimast etappi Saku motokeskuses, siis MX PRO tulemustest selgub, et kaks sõitjat, kes täna on Team Estonia ridades, osalesid samuti sellel võistlusel! Jällegi peaks EMF Nõukogu otsus selle välistama! 

EMF: Kõik Team Estoniaga seotud kuulumised ja mitte kuulumised vaadatakse läbi personaalselt ja seejärel sõlmitakse ka sportlastega lepingud. Sakus osalenud sportlased sõlmised lepingud hiljem, ning on täna ka teadlikud oma kohustustest ja mängureeglitest. Samuti laienevad neile kõik tugiteenused ja soodustused, mis kaasnevad Team Estoniasse kuulumisega.

Tanel Rauk: Lisaks tuleb kindlasti küsida, kuidas saab kehtestada sellise otsuse peale hooaja lõppemist kui see tekitab olukorra, kus mul polnud võimalik seda otsust isegi  parima tahtmise juures järgida? 

EMF: EMF-i spordikoodeks on kehtiv alates 27.mai 2020 ja parima tahtmise juures sai ja pidi Tanel Rauk olema teadlik EMF-I õigusest määrata karistusi sõitjale EMF-is mitteregistreeritud võistlusel osaledes. Lisaks tehti sportlasele alates kevadest mitu märkust antud teema kohta.

Tanel Rauk: EMF Nõukogu suhtumist Eesti motokrossi reeglitesse näitas ilmekalt Nõukogu liige Toomas Triisa, kes hooaja viimasel võistlusel Saku tankodroomil varasemalt kokkulepitud stardiprotseduuride reeglitele sülitas ning startis siis kui ise tahtis, mitte ei järginud stardikohtuniku märguandeid!

EMF: Toomas Triisa tegevus Saku tankodroomil võistlusel ei ole kuidagi seotud tänaste nõukogu otsustega ega esinda nõukogu huvisid ja arusaamasid. Antud võistlusel ei olnud Toomas Triisa täitmas nõukogu liikme kohustusi, vaid tegutses kui eraisikust sportlane.
Kui Tanel Rauk tuvastas valestardi ,siis sellele tähelepanu juhtimiseks/protestimiseks on olemas motokrossi võistlustingimused, kus on välja toodud, millisel viisil antud olukorras käituda. EMF i soovitus on lugeda reegleid ja teha ka vajalikud sammud, kui nähakse rikkumisi võistlustingimuste vastu. 

Tanel Rauk: PS : Ma ei imestaks kui EMF Nõukogu 20.10.2021 Avaldatud protokolli sõnastust muudetakse varsti endale sobivamaks!  

Minu seisukoht on – Kas määratakse minule ettenähtud rahaline preemia või rakendatakse teistele samad 4. Punktis välja toodud piirangud!

EMF: EMF ei allu väljapressimisele ja tegutseb kõigi liikmesklubide ja sportlaste parema teenindamise nimel luues neile võimalusi motospordiga tegutsemisel. Lisaks, luues läbi Team Estonia tugisüsteeme ja professionaalsemat teadmiste põhist abi jõudmisel tippu just rahvusvahelisel tasemel. Ühtlasi selgitame, et juba üles laetud protokollid ei kuulu enda sõnastuselt muutmisele. Vajadusel koostatakse uus protokoll, millega muudetakse/parandatakse varasemalt protokollis välja toodud puuduseid.