EMF ja Tanel Rauk kokkulepe

Viimastel kuudel on nii üleriiklikus, kui sotsiaalmeedias kütnud kirgi vaidlus EMF poolt toetuse mitte eraldamine Tanel Rauk-ile. Tänases seisus saame teatada, et poolte vahel tekkinud erimeelsused on lõppenud ning pooled on saavutanud erimeelsusi tekitanud küsimustes rahumeelselt kokkuleppe.

Tanel Rauk kohtus 30.03.2022 Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) vahendusel EMF-i alaliidu nõukogu ja juhatusega. Kohtumise käigus avaldasid mõlemad pooled omapoolsed nägemused tekkinud erimeelsuse osas ning pakkusid välja võimalikud lahendused. Osapooled saavutasid kompromissina, et T.Raukile EMF nõukogu 20.11.2021 otsusega kehtestatud kriteeriumide alusel eeldatav toetus eraldatakse EMF nõukogu uue otsusega perspektiivsele noorsportlasele rahvusvahelise litsentsi tasumiseks 2022.a. noorte MM-võistlustel. T.Rauk teavitab Eesti Olümpiakomitee arbitraaži kirjalikult käesolevast kokkuleppest hiljemalt 31.03.2022.

Kohtumisel jõudsid pooled ühisele arusaamisele, et sportlase ja organisatsiooni vahelised erimeelsused tuleks edaspidi lahendada esmalt omavaheliste arutelude käigus ning juhul kui poolte läbirääkimised ei anna tulemust, tuleb erimeelsusi lahendada seadustest ja EMF’I reeglistikes sätestatud korras. Sportlane avaldas kahetsust, et tema sotsiaalmeediakajastuste tõttu said kahjustada ka antud probleemiga mitte seotud mootorrattaspordiga seotud kolmandad isikud.

Kohtumisel jõudsid pooled ka ühisele arusaamisele, et EMF ei ole varasemalt dokumente korrektselt formuleerinud, ehk EMF on rikkunud oma selgitamis – ja põhjendamiskohustust. Selle tulemusel avaldab EMF, et alates 2022. aastast koostab EMF organisatsiooniga seotud dokumendid nõuetekohaselt nii, et need on igale sportlasele üheselt mõistetavad. Käesoleva teate saatmise hetkel on EMF juba alustanud ka EMF-i spordikoodeksi täiendamist, kus on üheselt sätestatud sportlaste õigused ja kohustused. Edaspidiste vaidluste lahendamiseks on loomisel EMFi distsiplinaarkomisjon, kuhu sportlased saavad oma õiguste tagamiseks pöörduda. EADSE on nõus edaspidi oma esindaja kaudu osalema loodava EMF distsiplinaarkomisjoni töös.

Kokkuvõtvalt oli poolte 30.03.2022 kohtumine igati perspektiivikas, kuivõrd pooltevahelised erimeelsused said lahendatud ning EMF mõistis, et hetkel on organisatsioonis mitmeid kitsaskohti, mis tuleb lahendada, et sportlased tunneksid end hästi ja saaksid võistelda nendel võistlustel, millel nad soovivad, kuid samas ei saaks EMF-i maine kahjustada ning EMF-i reeglid oleksid täidetud. Sportlaste heaolu tagamiseks on nõukogu järgmisele koosolekule lisatud punkt, mille raames tuleb arutusele EMF-i litsentsi omavate sportlaste võimalik osalemine EMF-i kalendrivälistel võistlustel.

30.03.2022 Tallinnas
EADSE kontoris

Veiko Biene, EMF nõukogu liige
Martin Arumäe, EMF nõukogu liige
Toomas Triisa EMF nõukogu liige
Rauno Kais EMF juhatuse liige/peasekretär
Tanel Rauk, EMF litsentsiga sportlane
Remo Perli EADSE juhtivuurija
Henn Vallimäe EADSE juhatuse liige