Ringraja_EMV_IV_etapp_03-09-2023-3792-Soomer_stardis