Komisjonide põhimääruse allalaetav fail (kehtib alates 04.12.2019)

Kinnitatud
EMF Nõukogu
04.12.2019

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon
Komisjonide põhimäärus

EMF-i põhikirja punkt 4.4.1 järgi: Motospordi efektiivseks arendamiseks on Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni (EMF) liikmetel õigus taotleda juhatuselt alakomisjonide moodustamist:
Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon
Komisjonide põhimäärus

EMF-i põhikirja punkt 4.4.1 järgi: Motospordi efektiivseks arendamiseks on Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni (EMF) liikmetel õigus taotleda juhatuselt alakomisjonide moodustamist:
1. Komisjonide moodustamise otsustab nõukogu juhatuse ettepanekul.
2. Komisjoni suurus on 3-5 liiget.
3. Nõukogu võib põhjendatud alustel suurendada alakomisjoni kuuluvate liikmete arvu. Liikmete arvu suurendamisel võtab nõukogu arvesse alakomisjoni poolt hallatava distsipliini suuruse ja/või alakomisjoni alla kuuluvate erinevate distsipliinide arvu.
4. Komisjonide kinnitamine toimub kolmeks aastaks peale uue nõukogu valimist. Komisjonide koosseisud ja nende esimehed kinnitab nõukogu juhatuse ettepanekul. Nõukogu ja juhatuse volituste lõppemisega lõpevad ka komisjonide volitused.
5. Komisjoni liikmete kandidaate saavad üles seada ainult need EMF-i liikmesklubid, kellel puuduvad võlgnevused EMF-i ees. Puuduvad piirangud sellele, kes võib kuuluda komisjoni koosseisu.
6. Komisjoni koosolekust võtab osa juhatuse esimees või EMF-i lepinguline töötaja ja nõukogu liige (vastutav nõukogu liige määratakse nõukogu enda poolt). Kumbki ei ole hääleõiguslik komisjoni liige.
7. Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees kolmepäevase etteteatamistähtajaga. Enamuse komisjoniliikmete nõusolekul võib koosoleku läbi viia ka lühema etteteatamistähtajaga. Kõigi komisjoniliikmete nõusolekul võib koosolekut läbi viia ka elektrooniliselt. Komisjoni koosolek protokollitakse. Esimehe poolt esitatakse protokoll juhatusele. Komisjonis võetakse vastu otsuseid häälteenamusega. Eriarvamused kantakse protokolli. Komisjoni esimehe ja tema ettepanekul ka teiste liikmete tööülesannetega seotud kulud kompenseeritakse vastavalt eelarvele lepingu või arvete alusel.
8. Komisjoni kvoorum: komisjon on otsustusvõimeline, kui osaleb üle poole liikmetest.
9. Komisjoni esimees suhtleb aktiivselt juhatusega ja võtab vajadusel osa nõukogu koosolekutest.
10. Komisjonides võib määratleda tööjaotuse vastavalt ala spetsiifikale (noored, rajad, aladistsipliinid, koondis, jne). Igas komisjonis peab olema üks noorte arendamise eest vastutav liige, kelle tööga seotud kulud kaetakse vastavalt eelarvele.
11. Komisjoniliikme lahkumise komisjonist kinnitab nõukogu. Omal soovil lahkumiseks esitab komisjoni liige avalduse nõukogule.
12. Komisjoni pädevus:
12.1. Komisjonide tegevuse eesmärk on hoida oma aladistsipliini mainet ja seda arendada.
12.2. Võistluskalendri koostamine tähtajaks, mis on kooskõlastatud juhatusega.
12.3. Võistlustingimuste väljatöötamine ja kinnitamine, püüdes juhinduda FIM reeglitest.
12.4. Võistluste korralduse järelevalve ja analüüsimine.
12.5. Võistlusradade inspekteerimine ja võistlustingimustele vastavuse kinnitamine.
12.6. Eesti meistrivõistluste korraldamine (sarja mahu määramine), kalendri kinnitamine vastavalt laekunud kalendritaotlustele.
12.7. Rahvusvaheline suhtlus teiste riikide vastavate alakomisjonidega.
12.8. Rahvuskoondised (praegu põhikirjas Punkt 4.3.4 juhatuse pädevuses kinnitamine) – koostöös juhatusega kriteeriumide koostamise ja liikmete nimetamise protsessis osalemine.
12.9. Osalemine oma aladistsipliini ajaloo talletamises.
12.10. Distsipliini hooaja eelarve taotluse esitamine (väikevahendid, meediakulud, kohtunike koolitamine, jne) järgmiseks eelarveaastaks.
12.11. Komisjoni seisukohta esindab komisjoni esimees.
12.12. Komisjonisiseste eriarvamuste lahendamiseks pöördutakse juhatuse või nõukogu poole.
12.13. Komisjon tegeleb ka kõigi muude aladistsipliini puudutavate küsimustega.
12.14. Võistluslitsentsi peatamise ettepaneku tegemine juhatusele.
12. Komisjoni esimehe töö on väärtustatud nõukogu ja juhatuse tunnustamisga ning hinnatud vastavalt panusele ja eelarvelistele võimalustele.