HelenUrbanik_091220_Enduro_EMV_V_etapp_Vortsjarve_063-1