EMFi kindlustuspartneri Ergo Insurance SE vastused korduma kippuvatele küsimustele kindlustuse kohta.

Mis on õnnetusjuhtum?

Õnnetusjuhtum on välisteguri mõjul tekkinud tervisekahjustus ehk trauma. Levinumad traumad on luumurrud, põrutused, venitused, rebendid, torked, põletused jms. Trauma võib olla lühiajaline või püsiv (kahjustus, mille tagajärgi ei õnnestu välja ravida).

Mis juhul makstakse püsiva puude hüvitist?

Püsiva puude hüvitist makstakse juhul, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel tekib püsiv tervisekahjustus ehk puue. Puue on püsiv, kui tervis ei ole taastunud ühe aasta jooksul.

Püsiva puude hüvitist määratakse meditsiiniliste dokumentide alusel. Hüvitise suurus oleneb õnnetuse tagajärjel tekkinud tervisekahjustuse raskusastmest (hüvitise suurused on määratud valuraha ja püsiva puude hüvitiste tabelis) ja lepingus valitud kindlustussumma suurusest. 

Hüvitis makstakse kindlustatud inimesele (edaspidi: kindlustatu).

Mis juhul makstakse surmahüvitist?

Surmahüvitist makstakse juhul, kui kindlustatu sureb õnnetusjuhtumi tagajärjel.

Hüvitis makstakse soodustatud isikule ehk kindlustatu seaduslikele pärijatele.

Mis juhul hüvitatakse ravikulu?

Ravikulu hüvitisega korvatakse õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud mõistlikud ja põhjendatud ravikulud, mida ei hüvita Eesti Haigekassa. Kui inimene ei ole Eesti Haigekassas ravikindlustatu, arvestatakse talle hüvitist sama moodi nagu haigekassa ravikindlustatule. 

Ravikulu hüvitist makstakse maksimaalselt ühe aasta jooksul ja iga kindlustusjuhtumi kohta arvestatakse omavastutust 50 €.

Ravikulud hüvitatakse otse raviasutusele või kindlustatule.

Mis juhul makstakse valuraha?

Valuraha makstakse juhul, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel tekib ajutine tervisekahjustus ja ravi on kestnud vähemalt seitse päeva.

Hüvitise suurus oleneb õnnetuse tagajärjel tekkinud tervisekahjustuse raskusastmest (hüvitise suurused on määratud valuraha ja püsiva puude hüvitiste tabelis) ja lepingus valitud kindlustussumma suurusest.

Valuraha hüvitis makstakse kindlustatule.

Kas ERGO poolt EMFi kaudu pakutav õnnetusjuhtumikindlustus sisaldab valuraha?

EMFi poolt sõlmitud lepingutes ei ole valuraha kaitse valitud. Valuraha kindlustuskaitse saab iga soovija ise juurde soetada pöördudes selleks ERGO kindlustuse poole (info@ergo.ee või enda kontaktpersoon ERGOs), kus igaüks saab määrata personaalse valuraha summa või valida muid terviseriskidega seotud kindlustustooteid.

Kas õnnetusjuhtumikindlustus katab ka muid kahjusid peale motosporditreeningute ja -võistlustega seotud juhtumite?

Kui sportlane valib koos litsentsiga ööpäevaringse kattega kindlustuse, kehtib kindlustuskaitse ööpäev läbi, st kaetud on nii olmeõnnetused kui ka motosporditreeningutel ja -võistlustel tekkinud traumad.

Kas ERGO poolt EMFi kaudu pakutav õnnetusjuhtumikindlustus kehtib ka mitteametlikel võistlustel?

Nimetatud õnnetusjuhtumikindlustus kehtib ainult ametlikel, EMFi kalendris registreeritud võistlustel.

Mida katab Euroopa ravikindlustuskaart?

Reisides välisriiki, tasub kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart, mis on välismaal tekkinud terviserikke korral oluline abimees. Kaardi ettenäitaja saab arstiabi Euroopa Liidu liikmesriikides ja lisaks Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis. 

Euroopa ravikindlustuskaardi alusel on õigus saada tervishoiuteenuseid ainult riiklikes raviasutustes ja patsiendil tuleb tasuda omavastutustasud (näiteks visiiditasu, voodipäevatasu, ravimid, riikidevahelise transpordi kulu). Seetõttu soovitatakse reisile minnes sõlmida lisaks reisikindlustusleping meditsiiniabi kaitsega (tervisekindlustus).

Mida katab reisikindlustus?

Reisikindlustus pakub kaitset enne reisi algust või reisi ajal toimunud ootamatute sündmuste vastu, mille tagajärjel satub ohtu inimese tervis või tema majanduslik heaolu.

Kindlustuslepingus on võimalik valida eri liiki kindlustuskaitseid:

  • tervisekindlustus katab kulud, mis on tingitud reisil juhtunud õnnetusest või ootamatust haigestumisest
  • reisi ärajäämise ja katkemise kindlustus katab kulud, mis on reisi tarbeks tehtud enne, kui selgub reisi ärajäämine või katkemine
  • pagasikindlustus aitab korvata kulud, mis on seotud reisile kaasa võetavate asjade (nt riided ja tarbeesemed) varguse, kaotsimineku, kahjustumise või pagasi hilinemisega
  • vastutuskindlustus korvab kahjud, mis on tahtmatult tekitatud kolmandatele isikutele

NB! Motospordi kaitsega reisikindlustuse lepingu (kindlustuskaitse kehtib ka kinnitatud motosporditreeningutel ja -võistlustel) saavad sõlmida ainult Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni rahvusvahelist võistluslitsentsi omavad sportlased koos vastava litsentsiga.

Kui mul on ERGO või oma õnnetusjuhtumikindlustus, mis katab motospordi Eestis, mida pean tegema välismaale võistlema või treenima minnes?

Soovitame sõlmida vajalikuks perioodiks reisikindlustuse (arstiabi kindlustuskaitse peaks kindlasti sees olema), mis katab võistlusspordiga tegelemise. Kui võistlustel peaks midagi juhtuma, siis kohapealse arsti juurde pääseb Eestis tehtud reisikindlustusega.

Mis saab siis, kui mul ei ole Euroopa ravikindlustuskaarti ehk haigekassat?

Kui inimene ei ole Eesti Haigekassas ravikindlustatu, soovitame tal enne reisile minekut kindlasti sõlmida reisikindlustuse leping tervisekindlustuse valikuga. 

Mida teha, kui minuga on midagi juhtunud Eestis?

Pärast trauma tekkimist pöörduge esimesel võimalusel arsti poole ja järgige arsti antud juhiseid. Seejärel andke oma olukorrast teada ERGO-le, täites kahjuteate aadressil https://www.ergo.ee/kahjujuhtum/onnetusjuhtum.

Mida teha, kui minuga on midagi juhtunud välismaal?

Tervisega seotud juhtumite korral pöörduge esmajärjekorras arsti poole ning vajaduse korral võtke ühendust ERGO reisiabiga tel (+372) 633 3746. Kui olete Eestisse tagasi jõudnud, esitage kahjuteade aadressil https://www.ergo.ee/kahjujuhtum/reis.

Mis dokumendid ja andmed ma pean ERGO-le kindlustusjuhtumi korral esitama?

Pärast kahjuteate esitamist saadetakse täpsemad juhised vajaminevate andmete ja dokumentide kohta. Vajaminevate dokumentide loetelu oleneb konkreetsest juhtumist.

Mis riikides peale Eesti saab ERGO rahvusliku kindlustusega võistelda?

Rahvusliku võistluslitsentsi juurde kuuluv õnnetusjuhtumikindlustus kehtib kogu maailmas.

Rahvusliku  võistluslitsentsi ööpäevaringse kindlustuskaitse paketi puhul hüvitatakse ravikulu ainult siis, kui kindlustatu ravib ennast Eestis.