MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon ja ERGO Insurance SE on sõlminud õnnetusjuhtumikindlustuse lepingu. Vastavalt nimetatud kindlustuslepingu tingimustele kindlustatakse 2024 aasta ühekordse võistlusloa saanud sportlased õnnetusjuhtumite vastu alljärgnevatel tingimustel:

Kindlustusandja: ERGO Insurance SE, A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn.

Kindlustusvõtja: MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon, Pärnu mnt 160G, Tallinn.

Kindlustatud isik: MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni väljastatud 2022 aasta ühekordset võistlusluba omavad isikud.

Soodustatud isik: Kindlustatud isik, surmajuhtumi korral tema pärijad.

Kindlustusliik: Õnnetusjuhtumikindlustus

Kindlustussumma: 2000 eurot kindlustatud isiku ja kindlustusjuhtumi kohta.

Kindlustushüvitise liik ja valitud kindlustuskaitse

  • Püsiva puude hüvitis 2000 eurot
  • Surmahüvitis 600 eurot
  • Ravikulu ei ole valitud
  • Valuraha ei ole valitud
  • Päevaraha ei ole valitud

Kindlustuskaitse kehtib: FIMi, FIM Europe’i või nende alamorganisatsioonide poolt kinnitatud võistlustel. Kindlustusleping ei laiene õnnetustele, mis toimuvad võistluspaika ning tagasi jõudmisel.

Kindlustusjuhtum on ootamatu ja ettenägematu juhtum, mille tagajärjel väline jõud tekitab kindlustatule tervisekahjustuse või põhjustab tema surma.

Kindlustusterritoorium: Eesti, Läti, Leedu, Soome.

Kindlustuslepingu kehtivusaeg: kindlustuslepingu kehtivusaeg on märgitud poliisil.
Kindlustuslepingu lõpetamise õigus on kindlustusvõtjal MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon.

Kindlustusjuhtumist teatamise aeg: kindlustusjuhtumi toimumisest tuleb kindlustusandjat esimesel võimalusel kirjalikult teavitada aadressil isikukahjud@ergo.ee.

Kindlustuslepingu suhtes kehtivad tüüptingimused:
Kindlustuslepingute üldtingimused Kindlustuslepingute üldtingimused KT.0919.13
Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused KT.0918.13
Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha ja püsiva puude hüvitiste tabel Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha ja püsiva puude hüvitiste tabel KT.0920.13

Kindlustusmakse: sisaldub ühekordses võistlusloas ning kuulub tasumisele konkreetse võistluse registratuuris.
Kindlustuslepingu sõlmimisega ei kaasne kindlustatule täiendavaid tasusid ja kulusid.
Kindlustusmakse arvestatakse võttes arvesse valitud kindlustuskaitseid ja kindlustatu riskiasjaolusid.

Püsiva puude hüvitist makstakse juhul, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on kindlustatul tekkinud püsiv vaimne või füüsiline tervisekahjustus ehk puue. Puue on püsiv, kui kehaosa või meeleorgani funktsioon ei ole ühe aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumist taastunud, tagamaks kehaosa või meeleorgani normaalset toimimist.

Surmahüvitist makstakse juhul, kui kindlustatu on surnud kindlustusjuhtumi tagajärjel kolme (3) aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumi päevast.

Valuraha kindlustuskaitse saab iga soovija ise juurde soetada pöördudes selleks ERGO kindlustuse poole (info@ergo.ee või enda kontaktpersoon ERGOs), kus igaüks saab määrata personaalse valuraha summa või valida muid terviseriskidega seotud kindlustustooteid.

Kaebuste ja vaidluste lahendamine:
Kindlustusandja tegevuse peale võib esitada kaebuse Finantsinspektsiooni (Sakala 4, Tallinn).
Kliendil on õigus pöörduda kindlustusandjaga tekkinud vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu juures. Enne lepitusmenetlust tuleb vaidlusküsimuses esitada nõue kindlustusandjale
ja tagada kindlustusandjale võimalus nõudele vastata. Kui klient ei ole kindlustusandja vastusega rahul, on tal võimalik pöörduda kindlustuse lepitusorgani poole. Lisateave on Eesti Kindlustusseltside Liidu kodulehel www.eksl.ee.
Kindlustuslepingutest tulenevad vaidlused, sh vaidlused, mille suhtes ei ole saavutatud kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Harju Maakohtus.
Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.