EMF-i alakomisjonide, klubide, nõukogu ja juhatuse esindajate osalusel toimunud arutelude käigus valminud arengukava annab vastuse küsimustele, mida peame EMF-is kõige olulisemaks ja kuidas selles suunas tegutseme?

Püstitatud on 4 olulist küsimust ja 10 eesmärki:
Kuidas saab EMF kaasa aidata mootorrattaspordi ja laiemalt motoga seotu populariseerimisele?
Kuidas panustada koos klubidega sellesse, et toimuksid heal tasemel võistlused ning valdkonna sees toimiks kvaliteetne koostöö?
Kuidas saab EMF kaasa aidata valdkonna järelkasvule (sh sõitjad, treenerid, kohtunikud)?
Kuidas muudab EMF-i rahvusvaheline tegevus siinsed võimalused paremaks?

Allpool on eesmärgid lühidalt lahti kirjutatud, põhjalikumalt on arengukavaga võimalik tutvuda SIIN. Ettepanekuid ja küsimusi arengukava kohta saab esitada e-posti teel info@msport.ee

1. EESMÄRK: EMF osaleb aastas 15 laiemale avalikkusele suunatud motosündmuse korraldamises
EMF-i sõprade klubi käivitamine
Tallinn Motor Show korraldamine
Meediaplaani ja sponsorplaani elluviimine
Toetajate tunnustamine
“Tule proovi” sündmused
Harrastajatele info jagamine (foorumid jms)

2. EESMÄRK: EMF-i litsentside andmise süsteem soodustab harrastajate arvu kasvu
Hooajalitsentside populariseerimine, et igal hooajal kasvaks neid soetavate sportlaste arv
Võimaluste uurimine litsentside andmise protsessi ladusamaks muutmiseks (sh IT-lahendused)

3. EESMÄRK: EMF suudab tõsta klubide motivatsiooni valdkonda arendada
Ühise klubidevahelise võistlusstatuudi väljatöötamine ja ellurakendamine
Klubide tunnustamispõhimõtete värskendamine
EMV kalendri koostamise koordineerimine (sh kokkulepe saada kalender paika aasta lõpuks, kattuvuste vältimine)

4. EESMÄRK: EMF-il on klubidega hea koostöö ja ladus infovahetus
EMF-i kodulehe sisustamine ja haldamine
EMF-i uudiskirja koostamine ja levitamine
EMF-i aastakoosolekute korraldamine
EMF-i siseste arutelude korraldamine (sh edulood, probleemid, väliskülalised)
EMF-i liikmetelt tagasiside küsimine

5. EESMÄRK: EMF osaleb spordipoliitika aruteludes ja esindab mootorrattaspordi huve
Ühised arutelud teiste motovaldkonna organisatsioonidega ning kokkulepitud seisukohtade esindamine ja kaitsmine spordipoliitikas.

6. EESMÄRK: Eestis on piisaval hulgal mootorrattaspordi treenereid
Treenerite komisjoni moodustamine
Treeneritele suunatud koolitusprogrammide väljatöötamine
Valitud programmide põhjal koolituste korraldamine

7. EESMÄRK: Klubide ja EMF-i koostöös suureneb aladega tegelevate laste ja noorte arv
Parima klubi arvestuse sidumine noorte kaasamisega
Klubide toetamine noortele suunatud sündmuste korraldamises (sh koolide külastamine jms)
Noortele suunatud nn demosündmuste korraldamises osalemine

8. EESMÄRK: Mootorrattaspordi võistlusi teenindavad heal tasemel kohtunikud
Kohtunike komisjoni moodustamine
Kohtunike programmi ellukutsumine (komisjoni ettepanekud kohtunike arvu suurendamiseks, koolitamiseks, motiveerimiseks jms)
Kohtunike kindlustuste teema korrastamine

9. EESMÄRK: Eesti esineb väärikalt välisvõistlustel ning heal tasemel välissõitjad võistlevad siin
Koondiste finantseerimise põhimõtete täpsustamine
Rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamine Eestis ja teiste riikide MV-de etappide toimumine Eestis
Eesti koondiste ettevalmistuste korraldamine
Lähiriikide sportlaste siia võistlema kutsumine

10. EESMÄRK: Eesti huvid on rahvusvahelisel tasemel esindatud
Osalemine FIM ja FIM Europe komisjonide töös, et rääkida kaasa otsuste tegemisel ning luua pinnast soovitud võistluste Eestisse toomiseks.