MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon ja ERGO Insurance SE on sõlminud õnnetusjuhtumi- ja reisikindlustuse lepingu. Vastavalt nimetatud kindlustuslepingu tingimustele kindlustatakse 2020 rahvusvahelist võistluslitsentsi omavad sportlased õnnetusjuhtumite vastu alljärgnevatel tingimustel:

Kindlustusandja: ERGO Insurance SE, A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn.

Kindlustusvõtja: MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon,Pärnu mnt 160G, Tallinn.

Kindlustatud isik: FIMi ja FIM Europe’i väljastatud 2020. aasta rahvusvahelist võistluslitsentsi omavad isikud.

Soodustatud isik: Kindlustatud isik, surmajuhtumi korral tema pärijad.

[box]
Õnnetusjuhtumikindlustus
Kindlustussumma: 50 000 eurot kindlustatud isiku ja kindlustusjuhtumi kohta.

Kindlustushüvitise liik ja valitud kindlustuskaitse

  • Püsiva puude hüvitis 50 000 eurot
  • Surmahüvitis 25 000 eurot
  • Ravikulu (Eestis) ei ole valitud
  • Valuraha ei ole valitud
  • Päevaraha ei ole valitud

Kindlustuskaitse kehtib: ööpäev läbi, st nii sportimisel kui vabal ajal.

Kindlustusterritoorium: kogu maailm.[/box][box]
Reisikindlustus
Kindlustussumma: 20 000 eurot kindlustatud isiku ja kindlustusjuhtumi kohta.

Kindlustushüvitise liik ja valitud kindlustuskaitse

  • Tervisekindlustus 20 000 eurot (sh hambaravi kuni 200 eurot ja repatrieerimise kulu kuni 4000 eurot kindlustatu ja juhtumi kohta)
  • Reis ärajäämine ei ole valitud
  • Reisi katkemine ei ole valitud
  • Pagasikindlustus ei ole valitud
  • Vastutuskindlustus ei ole valitud

Kindlustuskaitse kehtib: ööpäev läbi, st nii sportimisel kui vabal ajal.

Kindlustusterritoorium: Euroopa, Venemaa, Küpros, Kanaarid, Madeira ja Assoorid. Kindlustuskaitse ei kehti Eestis.[/box]

Kindlustuslepingu kehtivus: kindlustuslepingu kehtivusaeg on märgitud poliisil.

Kindlustuslepingu lõpetamise õigus on kindlustusvõtjal MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon.

Kindlustusjuhtumist teatamise aeg: kindlustusjuhtumi toimumisest tuleb kindlustusandjat esimesel võimalusel kirjalikult teavitada aadressil isikukahjud@ergo.ee.
Kahjupartner välismaal (juhul, kui vajate haiglaravi) – Euro-Center Prague s.r.o., telefon +420 221 860 616, e-post help@euro-center.cz.

Kindlustuslepingu suhtes kehtivad tüüptingimused:
Kindlustuslepingute üldtingimused https://www.ergo.ee/files/Kindlustuslepingute_yldtingimused_EST.pdf
Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused https://www.ergo.ee/files/Onnetusjuhtumikindlustuse_tingimused_KT.0918.13.pdf
Õnnetusjuhtumikindlustuse püsiva puude hüvitiste tabel https://www.ergo.ee/files/Õnnetusejuhtumikindlustuse%20valuraha%20ja%20püsiva%20puude%20tabel_KT.0920.13.pdf
Reisikindlustuse tingimused https://www.ergo.ee/files/Reisikindlustus.pdf

Kindlustusmakse: 1200 eurot. Kuulub tasumisele MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioonile nende esitatud arve alusel.
Kindlustuslepingu sõlmimisega ei kaasne kindlustatule täiendavaid tasusid ja kulusid.
Kindlustusmakse arvestatakse võttes arvesse valitud kindlustuskaitseid ja kindlustatu riskiasjaolusid.

Kaebuste ja vaidluste lahendamine:
Kindlustusandja tegevuse peale võib esitada kaebuse Finantsinspektsiooni (Sakala 4, Tallinn).
Kliendil on õigus pöörduda kindlustusandjaga tekkinud vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu juures. Enne lepitusmenetlust tuleb vaidlusküsimuses esitada nõue kindlustusandjale
ja tagada kindlustusandjale võimalus nõudele vastata. Kui klient ei ole kindlustusandja vastusega rahul, on tal võimalik pöörduda kindlustuse lepitusorgani poole. Lisateave on Eesti Kindlustusseltside Liidu kodulehel www.eksl.ee.
Kindlustuslepingutest tulenevad vaidlused, sh vaidlused, mille suhtes ei ole saavutatud kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Harju Maakohtus.
Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.

Lisa kommentaar