Sporditulemustega manipuleerimise ennetamine Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioonis

  1. SPORDITULEMUSTEGA MANIPULEERIMISE ENNETAMISE JÄRGMINE

1 Osaledes EMF ametlikel võistlustel, kohustuvad sportlased, klubid ja klubides tegutsevad isikud:

a) järgima oma katusorganisatsiooni rahvusvahelise motospordiliidu FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) poolt välja töötatud alusdokumenti “FIM Code of Ethics”;

b) kinni pidama Ausa Mängu (Fair Play) põhimõtetest ja lähtuma lojaalsuse, aususe ja sportlikkuse printsiipidest;

c) hoiduma igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada motospordi kui spordiala mainet, EMF-i ametlike võistluste usaldusväärsust või aususe põhimõtet.

2 Motospordi mainet, võistluste usaldusväärsust ja aususe põhimõtet kahjustav käitumine on:

a) aktiivne või passiivne seotus altkäemaksude või korruptsiooniga motospordivõistlustega seotud küsimustes;

b) sportlasele või klubis tegutsevale isikule teatavaks saanud avalikkusele mitte teadaoleva informatsiooni kasutamine selliselt, et võistluse aususe põhimõte saab kahjustada;

c) otsene või kaudne võistluse käigu eelnev fikseerimine (kokkuleppimine) või katse seda teha, sõltumata sellest, kas sellise tegevuse eesmärk on finantsilise kasu saamine;

d) isikliku või kolmandale isikule kasu saamise eesmärgil otseselt või kaudselt panustamises või sellega sarnases tegevuses osalemine võistluse tulemuse peale võistlustel, milles osaleb sportlane või klubis tegutsev isik ise või talle lähedaselt tuttav isik. Sportlase või klubis tegutseva isiku poolt panustamine Eestis toimuvate EMFi ametlike võistluste peale on keelatud;

e) sportlasele või klubis tegutsevale isikule teatavaks saanud konfidentsiaalse info loata kasutamine või meediasse edastamine;

f) võistlustel või võistlustega seotult provokatiivsele käitumisele üleskutsumine;

g) vägivaldne käitumine võistlustel;

h) võistluses eelise saamiseks ebasportlikult käitumine;

i) dopingu kasutamine või dopingu kasutamise katse, sportlasele dopingu andmine või sportlase kihutamine dopingut tarvitama;

j) EMFi sekretariaadi viivitamatult teavitamata jätmine sportlasele või klubis tegutsevale isikule teatavaks saanud dopingu tarvitamise juhtumist või dopingu tarvitamise katsest või muudest punktis 2. nimetatud rikkumistest.

3 Sportlased, klubid ja klubides tegutsevad isikud kohustuvad tegema EMFi juhatuse, sekretariaadi ja komisjonidega koostööd, võitlemaks punktis 2. nimetatud tegude ja tegevusetuse vastu.

4 Punktis 2. nimetatud kohustuste rikkumise uurimiseks, vaidluste lahendamiseks ning rikkujate karistamise osas EMF-i juhatusele ettepanekute tegemiseks on pädevad EMF –i alakomisjonid, kellel on õigus kaasata oma töösse spetsialiste. EMF-i alakomisjonide ettepaneku kinnitab rikkumiste eest karistused EMF-i juhatus.
5 EMF-i alakomisjonid võivad punktis 2. nimetatud rikkumiste eest sportlast, klubi või klubis tegutsevat isikut karistada:

a) hoiatusega;

b) noomitusega;

c) rahatrahviga;

d) sportlast võistluskeeluga määratud või määramata ajaperioodiks;

e) klubis tegutsevat isikut treeningute ning võistluste juhendamise keeluga määratud või määramata ajaperioodiks;

f) sportlast või klubis tegutsevat isikut motospordi alal tegutsemise tähtaegse või tähtajatu keeluga;

g) klubi võib karistada võistlustulemuse tühistamisega;

h) klubi võib karistada keeluga litsentseerida uusi sportlasi;

i) klubi võib karistada EMF-i ametlikel võistlustel saavutatud koha tühistamisega.

6 Punktis 5. nimetatud karistused jõustuvad EMF-i juhatuse poolt vastava kirjaliku otsuse tegemise hetkest.

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon MTÜ